DUYURULAR

2019 / 01 SİRKÜLER ( 2019 YILI HATIRLATMALARI)

                                                                      2019 YILINDA ÇIKAN YASALAR GEREĞİ ŞİRKET YETKİLİLERİNİN

YAPMAK ZORUNDA OLDUĞU İŞLER

            Sayın Şirket/Firma yetkilisi;

            01/01/2019 Yılından itibaren Şirket yetkililerinin önemle yapması gereken işleri hatırlatmak

            İstedik,

01-  Resmi Gazetede Yayınlanarak 01/01/2019 tarihinden itibaren PTT. Aracılığı ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi yürürlüğe girdi. Bu şu anlama geliyor 31/01/2018 tarihine kadar tüm şirket yetkilileri PTT. gidip bu sisteme kayıt olup dahil olmak zorunda, bundan sonra tüm Kamu kuruluşları, üçüncü şahıslar (alacak-verecek) ve Mahkemelerden gelecek tebligatlar buraya yapılacak.

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhatabına iletilmesi

Tebligat çıkarmaya yetkili merci, elektronik tebligatı hazırlayarak, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne ("UETS") teslim eder. UETS, elektronik tebligatı zaman damgasıyla ilişkilendirip, gizliliğin sağlanması amacıyla şifreler ve muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.  

Elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gün sonunda yapılmış sayılır.  

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları tebligat çıkarmaya yetkili merciye bildirir. Delil kayıtları kesin delil sayılır.

02-  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL.’dan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ; VERBİS (www.kvkk.gov.tr adresinden ) sitemine kayıt olmak zorundadır. Bu şu anlama geliyor buradan yapılacak kayıt ile şirketinize bir şifre verilecek bu şifre ile kayıt olunup gerektiği zamanlarda da güncelleme yapılması unutmamak gerek

03-  2019 Yılından itibaren 5 ve üzeri işçi çalıştıran tüm iş yerleri BES sistemine dahil olmak zorundadır. Bu yükümlülük şirket yetkilisi ve ortaklarınındır. Yapılması gereken muhasebe den almış olduğunuz bordro dahilinde aracı kurum olan bankalara gidip BES katkı payını işçi maaşlarından kesip banka ya yatırmak zorundasınız. Ayrıca BES devam eden ve etmeyenleri her ay düzenli muhasebe ye bildirme zorunluluğunuzu bir kere daha hatırlatırım. (Cezası her ay için işçi başına 100.-TL)

04-   İşverenler ile üçüncü kişiler 01.06.2016 tarihinden itibaren Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

·         2017 Yılı her bir işçi için  167.-TL.

·         2018 Yılı her bir işçi için  191.-TL  CEZA KESİLİR

05-  298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile 01/07/2017 tarihinden geçerli olmak üzere İş Yeri Kira ödemeleri Banka ve aracı kurumdan yapılma zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

 

İş yeri kiralarında ise banka ya da PTT’den yatırılmayıp elden ödenen kira için hem kiracıya hem de iş yeri sahibine özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Kesilecek ceza ise kiracının defter tutma durumuna göre 250 TL ile bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra verilmemiş olan vergi borçları da kişilerden tahsil ediliyor. 

06-  Yasa gereği işyerlerinde İş Güvenlik Uzmanı ve aile Hekimi çalıştırma zorunluluğu;  AZ TEHLİKEKİ ve 50 az çalışan iş yerleri İş güvenlik uzmanı ve aile hekimi çalıştırma zorunluluğu 01/07/2020 uzatılmış olup diğer Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerleri için bir uzatma söz konusu olmayıp İş Güvenlik Uzmanı ve aile Hekimi çalıştırmak zorundadır.

07-  Sermayesi 250.000.-TL ve üzeri olan Anonim Şirketler Avukat çalıştırmak zorundadır. Cezası ise; 2017 Yılında uygulanacak ceza her ay için iki asgari ücret 3.555.-TL. toplamda 42.660.-TL’dir.

08-  ŞİRKETİN TAHSİLAT VE ÖDEMELER KONUSUNDAKİ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR                                                                Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile, nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 5.000.-TL’ (01/01/2017 tarihinden itibaren 7.000.-TL KDV. Dahil oldu.) aşan tahsilat ve ödemelerinin 01.08.2003 tarihinden itibaren banka, özel finans kurumları veya posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenecek belgelerle tevsikinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir.Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerinin banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu bulunmamaktadır.Buna ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemlerde de, ödeme veya tahsilat işlemlerinin banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu değildir.

1-Sermaye piyasası aracı kurumlarında,

2-Yetkili döviz müesseselerinde,

3-Noterlerde,

4-Tapu idarelerinde yapılan işlemlerPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 81279